Spoločnosť Saab a TUKE vstupujú do novej fázy spolupráce

(Bratislava, 26. mája 2017) Spoločnosť Saab, dodávatel obranných a bezpečnostných riešení, a slovenská Technická univerzita v Košiciach (TUKE) oznamujú novú fázu spolupráce v oblasti inovácií. Spoločnosť Saab a TUKE dnes v Bratislave podpísali novú dohodu o ďalšej spolupráci, ktorá prinesie ďalší presun švédskeho know-how do Startup centra TUKE a podnikateľského inkubátora TUKE.

Denník N a portály Startitup.sk a Startupers.sk píšu o novom inkubátore v Košiciach

V Bra­ti­slave sa 20. mája 2015 konal slo­ven­sko-švéd­sky semi­nár veno­vaný téme ino­vá­cie. Semi­nár sa konal pri prí­le­ži­ťosti náv­števy štát­neho tajom­níka švéd­skeho minis­ter­stva pre pod­ni­ka­nie a ino­vá­cie Oscara Stens­tröma na Slo­ven­sku. V čase semi­náru sa usku­toč­nili aj dva tla­čové brí­fingy, na kto­rých Tech­nická uni­ver­zita v Koši­ciach v spo­lu­práci so švéd­skou spo­loč­nos­ťou Saab AB pred­sta­vily pro­jekt slo­ven­sko-švéd­skej spo­lu­práce v ino­vač­nom sek­tore. Celý

Švédsko-slovenská spolupráca a inkubátor na TUKE

V Bratislave sa 20. mája 2015 konal prvý slovensko-švédsky seminár venovaný inováciám. Seminár bol organizovaný pri príležitosti návštevy Oscara Stenströma, štátneho tajomníka švédskeho Ministerstva obchodu a inovácie. Jedným z bodov programu bolo predstavenie spolupráce Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) so švédskou spoločnosťou Saab AB.